Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

navarro3_Zhai HuiyongVisual China Group via Getty Images_chinasolarpanelsboat Zhai Huiyong/Visual China Group via Getty Images

We moeten nu maatregelen treffen om ons aan de klimaatverandering aan te passen

LUXEMBURG – Nu de wereldleiders in Madrid bijeen zijn voor de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP25), moeten ze zich niet alleen bezighouden met de toekomstige doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Zij moeten ook aandacht schenken aan de schade aan mensen en hun levensonderhoud die de klimaatverandering nu al teweegbrengt.

Het is nu dringender gewenst dan ooit dat we ons vermogen versterken om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Veel regio’s kampen met grote problemen als gevolg van de hogere mondiale temperaturen en de veranderende weerpatronen. We moeten meer doen om burgers en overheden te helpen problemen als de stijging van de zeespiegel, ongecontroleerde bosbranden, orkanen en andere natuurrampen, en de toegenomen kusterosie, aan te pakken. Zelfs als we erin slagen de doelstelling uit het verdrag van Parijs van 2015 te verwezenlijken van het beperken van de mondiale temperatuurstijging tot ruim beneden de 2°C, zullen minstens 570 steden en zo’n 800 miljoen mensen gevaar lopen als gevolg van de stijging van de zeespiegel, en frequentere en verwoestender stormen. En deze gevaren zullen alleen maar toenemen naarmate de temperaturen steeds verder stijgen. Het bestaan van sommige eilandstaten en kustgemeenschappen zal erdoor bedreigd worden.

Het is dus van cruciaal belang om de risico’s te beperken waaraan de klimaatverandering de mens en de economie blootstelt. Als er niets wordt gedaan zal de klimaatverandering het mondiale bbpper hoofd van de bevolking tegen 2100 met ruim 7% doen krimpen, met zware gevolgen voor alle landen, of ze nu arm of rijk, en warm of koud, zijn.

De economische en bredere sociale voordelen van een aanpassing aan de klimaatverandering zijn duidelijk. In september heeft de Global Commission on Adaptation een rapport uitgegeven, waarin overheden, bedrijven en gemeenschappen worden opgeroepen om urgente actie te ondernemen om de aanpassingsmaatregelen te versnellen. Uit het rapport blijkt dat een investering van $1,8 bln op vijf belangrijke gebieden – vroege waarschuwingssystemen, veerkrachtige infrastructuur, landbouw, bescherming door de aanplant van mangrovebossen en robuuste watervoorraden – tussen 2020 en 2030 $7,1 bln aan voordelen kan opleveren.

Toch is het investeringsgat vandaag de dag groot. De klimaatuitdaging vergt diepere samenwerking tussen de publieke en de particuliere sector om de groene investeringen aan te jagen. We moeten ervoor zorgen dat er infrastructuur wordt gebouwd die bestand is tegen de toegenomen impact van de klimaatverandering en we moeten duidelijke mondiale standaarden ontwikkelen voor de klimaatrisicoʼs van investeringsprojecten. Hoe zal een stad bijvoorbeeld omgaan met het toegenomen risico van overstromingen, en hoe kan landbouwgrond productief worden gehouden nu droogtes steeds ernstiger vormen aannemen? Grote en kleine beleggers moeten precies weten hoe hun geld kan worden beïnvloed door een veranderend klimaat.

Hier kunnen publieke investeringsinstellingen als de Europese Investeringsbank (EIB) op veel manieren helpen met het verzorgen van aanpassingen. De EIB investeert allang in projecten die de uitstoot terugdringen en die landen helpen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Maar nu zetten we nog grotere stappen in de richting van het versterken van de aanpassing, door onze expertise te verdiepen, nieuwe systemen te creëren om de veerkracht van onze investeringen te verzekeren, en nauw samen te werken met publieke en particuliere sectoren. We zullen bijvoorbeeld niet langer infrastructuurprojecten financieren die niet klimaatbestendig zijn. Derhalve hebben we een klimaatrisico-beheersingssysteem geïntroduceerd, en voegen we klimaataanpassingscriteria toe aan alle infrastructuurprojecten.

Subscribe now
Bundle2020_web

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

De EIB zal zich ook richten op aanpassingen vanaf de allereerste fases van de projectvoorbereiding, zowel via adviezen als via technische assistentie. Hoewel we veel ervaring hebben opgebouwd op dit terrein, ontberen nog veel van onze cliënten in de publieke en de private sector de middelen of de deskundigheid om de klimaatrisicoʼs goed in te schatten. De EIB heeft bijvoorbeeld nauw samengewerkt met de Caraïbische Ontwikkelingsbank om ervoor te zorgen dat al haar projecten rekening houden met de klimaatrisicoʼs, en om een pijplijn van klimaatvriendelijke investeringsprojecten te ontwikkelen met een waarde van ruim $300 mln.

Tenslotte is de EIB van plan haar steun te verhogen voor innovatieve technologieën zoals weeranalyses en klimaatbestendige voedselsystemen, teneinde bedrijven, individuen en gemeenschappen te helpen zich op de klimaatverandering voor te bereiden. Met dat doel voor ogen steunt de EIB nu de Climate Resilience and Adaptation Finance and Technology Transfer Facility (CRAFT), het eerste particuliere fonds dat helemaal is gericht op het aanpakken van deze problemen in de ontwikkelingslanden.

De EIB verhoogt tevens haar klimaatfinancieringsdoelstellingen, zodat minstens 50% van haar kredieten tegen 2025 de ecologische duurzaamheid zullen steunen – tegen rond de 30% nu. En in 2030 wil de EIB Group voor $1,1 bln aan investeringen in klimaatactie en ecologische duurzaamheid steunen via leningen en giften, onder meer aan ontwikkelingslanden, om hen te helpen de robuustheid van wegen, spoorwegen, havens, landbouwgrond, sanitaire en drinkwatervoorzieningen en digitale communicatienetwerken te verbeteren.

De onderinvesteringen in aanpassingen zijn met name een probleem voor lage-inkomenslanden, waarvan de meeste zich bevinden in warmere, kwetsbaarder regioʼs. Het steunen van de pogingen van deze landen om zich aan te passen aan de klimaatverandering is cruciaal voor hun vermogen om zich te ontwikkelen.

Toch mogen we het zicht op het grotere geheel niet verliezen. Hoe meer de temperatuur op aarde stijgt, des te minder we in staat zullen zijn op aanpassing te vertrouwen. Wetenschappers schatten dat we nu afstevenen op een temperatuurstijging van 3 tot 4°C aan het einde van de eeuw, met desastreuze gevolgen voor mensen over de hele wereld.

De meest kwetsbare bevolkingen ter wereld dragen nu al het zwaarste gewicht van de klimaatverandering, omdat zij het meest zijn blootgesteld aan de risicoʼs en zij de minste middelen hebben om zich aan te passen. Maar gezien het feit dat alle steden, regioʼs en landen geconfronteerd worden met een of ander soort klimaatrisico kan de noodzaak tot aanpassing eenvoudigweg niet worden genegeerd.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/oXan4TZnl;